Bid To Save The Earth

Nicki Minaj

Nicki Minaj

  1. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:03 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  2. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:02 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  3. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:02 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  4. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  5. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  6. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  7. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  8. ShodyMiamiMinaj avatar

    On Mon, May 14, 2012 at 3:00 PM, ShodyMiamiMinaj said:

    i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

  9. Nicki Sent avatar

    On Sat, Aug 13, 2011 at 2:11 PM, Nicki Sent said:

    lucky dancer......

  10. #TeamMinajForLife avatar

    On Sat, Jul 30, 2011 at 11:25 AM, #TeamMinajForLife said:

    ayeeee(;!

Post a comment

Newsletter Signup