1. 'Dq Minaj avatar

    On Sun, Nov 21, 2010 at 8:43 PM, 'Dq Minaj said:

    PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY! PINK FRIDAY!

Newsletter Signup